Integritetspolicy

Introduktion

På Bizcap AB, org.nr 559301-8780 (”Bizcap” ”vi” eller ”oss”), värnar och bryr vi oss om personlig integritet. Det betyder att vi respekterar och värnar om din integritet och rätten till kontroll och transparens vid behandling av dina personuppgifter.

Bizcap är personuppgiftsansvarig i förhållande till de behandlingar av personuppgifter som listas i denna integritetspolicy (”Policyn”). Policyn beskriver för vilka ändamål Bizcap behöver dina personuppgifter, vilken rättslig grund Bizcap stödjer sig på samt vilka åtgärder Bizcap vidtar för att skydda dina personuppgifter. Policyn informerar även om hur du gör för att utöva de rättigheter du har kopplat till vår behandling av dina personuppgifter.

Vi kommer också att lista våra personuppgiftsbiträden så att du kan känna dig säker på var dina personuppgifter lagras och behandlas.

Denna Policy informerar om vår hantering av personuppgifter i de fall du kommunicerar med oss, använder tjänsten (”Tjänsten”) eller besöker vår hemsida www.bizcap.se (tillsammans "Funktioner").

Den här Policyn riktar sig till användare av våra tjänster, potentiella kunder, anställda hos potentiella kunder, anställda hos befintliga kunder, besökare på vår hemsida samt individer som, efter att ha ansökt eller blivit kontaktad gällande anställning hos Bizcap, är i rekryteringsprocess med Bizcap.

Definitioner

”Gällande rätt” avser vid var tid gällande lagstiftning som är tillämplig avseende behandling av personuppgifter inklusive Dataskyddsförordningen (GDPR), kompletterande nationell lagstiftning, samt praxis, vägledningar och rekommendationer utfärdade av en nationell eller europeisk tillsynsmyndighet.

”Personuppgifter” avser vid var tid gällande lagstiftning som är tillämplig avseende behandling av personuppgifter inklusive Dataskyddsförordningen (GDPR), kompletterande nationell lagstiftning, samt praxis, vägledningar och rekommendationer utfärdade av en nationell eller europeisk tillsynsmyndighet.

”Personuppgiftsansvarige” avser det företag/organisation som bestämmer för vilka ändamål och på vilket sätt personuppgifterna ska behandlas och därmed även ansvarar för att personuppgifter behandlas enligt gällande rätt.

”Personuppgiftsbiträde” avser det företag/organisation som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning och får därmed endast behandla personuppgifterna enligt personuppgiftsansvariges instruktioner samt gällande lagstiftning.

”Tjänsten” avser de finansieringstjänster som Bizcap erbjuder till företag.

Bizcaps personuppgiftsansvar

Informationen i denna Policy omfattar de behandlingar av personuppgifter som Bizcap är personuppgiftsansvarig över, dvs. de behandlingar för vilka Bizcap bestämmer ändamålet med (varför en behandling görs) och medel för (på vilket sätt, vilka personuppgifter, hur länge osv.). Policyn beskriver inte hur vi behandlar personuppgifter i rollen som personuppgiftsbiträde - alltså då vi behandlar personuppgifter på uppdrag av våra kunder.

Bizcap erbjuder finansieringslösningar till svenska små och medelstora företag. Det övergripande ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att kontrollera och pröva kreditpropåer och att därefter hantera och utföra det avtal som uppstått. Det förekommer att vi kompletterar de uppgifter vi erhållit med information från offentliga register som till exempel Bolagsverket, kreditupplysningsinstitut eller andra företag med vilka vi samarbetar. Syftet med detta är bland annat att säkerställa att de uppgifter vi har är uppdaterade och riktiga. Vi behandlar också personuppgifter om personer som inte är eller har ansökt om att bli kund. Detta består till exempel i uppgifter om personer i egenskap av fullmaktshavare, företrädare, kontaktperson, verklig huvudman eller alternativ verklig huvudman. Slutligen så behandlar vi även personuppgifter avseende individer som deltar i någon rekryteringsprocess hos Bizcap.

Varför behandlar Bizcap dina uppgifter?

Nedan listas Bizcaps huvudsakliga ändamål med behandling av dina personuppgifter.

Bizcap behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt gällande lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter.

Bizcap behandlar personuppgifter för att kunna besvara din förfrågan avseende Tjänsten, för att fullgöra Tjänsten samt våra övriga Funktioner.

Bizcap behandlar personuppgifter för att kunna ge dig en bättre och mer användarvänlig upplevelse av vår webbplats, Tjänsten samt för att svara på förfrågningar som inkommer via vår webbplats.

Bizcap behandlar dina personuppgifter för att kunna marknadsföra relevanta erbjudanden samt för att bättre förstå marknadstrender och framtida behov av våra Funktioner i syfte att vidareutveckla och förbättra våra Funktioner.

Bizcap behandlar personuppgifter i syfte att förebygga, begränsa och utreda eventuella överträdelser och missbruk av våra Funktioner som till exempel användandet av falska personuppgifter.

Hur samlar Bizcap in personuppgifter?

Bizcap kan komma att samla in dina personuppgifter på olika sätt och från olika källor såsom via vår webbplats, vid förfrågan avseende Tjänsterna, vid förekomsten av email till oss eller vid påbörjan av en ansökan. Bizcap kan även komma att samla in personuppgifter under telefonsamtal eller vid ett fysiskt möte med en representant.

Bizcap kan komma att samla in personuppgifter för att vi kompletterar de uppgifter vi erhållit med information från offentliga register som till exempel Bolagsverket, kreditupplysningsinstitut eller andra företag med vilka vi samarbetar.

Vilka personuppgifter samlar Bizcap in?

Nedan listas kategorier av personuppgifter som Bizcap kan komma att samla in för att kunna erbjuda Tjänsterna.

 • Namn
 • Email
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Organisationsnummer
 • Ägarandel
 • Bankkontouppgifter
 • Inkomstuppgifter
 • Position/funktion i företaget
 • Betalningsanmärkningar
 • Skuldsaldo
 • Civilstånd
 • Företagsengagemang
 • Fastighetsinnehav
 • Annan finansiell information om dig eller ditt företag

Hur använder Bizcap dina personuppgifter?

Personuppgifterna används för att bland annat fastställa din identitet, genomföra kundkännedomskontroller, fullgöra avtalet mellan Bizcap och ditt företag, genomföra kreditbedömningar av ditt företag, svara på dina önskemål eller frågor, förbättra vår webbplats, våra tjänster och våra verktyg, administrera vår webbplats och vår interna verksamhet, säkerhetsändamål samt informations- och marknadsföringssyfte.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

All personuppgiftsbehandling måste ha stöd i en s.k. ”rättslig grund”. När Bizcap behandlar dina personuppgifter för ovan beskrivna ändamål, kommer vi förlita oss på någon av nedan beskrivna rättsliga grunder.

Bizcap behandlar dina personuppgifter efter att vi har fått ditt samtycke till behandling. Information om behandlingen lämnas alltid i samband med att vi frågar efter samtycket.

Bizcap kan behöva behandla dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse enligt tillämplig lagstiftning, till exempel lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller bokföringslag (1999:1078).

Bizcap kan behöva behandla dina personuppgifter för att fullgöra avtalet mellan Bizcap och företaget.

För de fall du inte tillhandahåller de personuppgifter som krävs enligt tillämplig lagstiftning och vårt avtal kan vi inte tillhandahålla Tjänsterna till dig.

Personuppgifter som behandlas för ändamål att vidareutveckla våra Funktioner, begränsa missbruk samt förbättra kundupplevelsen och för marknadsföringssyften behandlas på̊ grundval av våra berättigade intressen av att utveckla, marknadsföra och skydda verksamheten.

Hur skyddar Bizcap dina personuppgifter?

Bizcap har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att de skyddas från förlust, förändring missbruk och obehörig eller otillåten åtkomst.

Tekniska säkerhetsåtgärder är åtgärder som implementeras genom tekniska lösningar. Våra tekniska säkerhetsåtgärder är:

 • VPN
 • Brandvägg
 • Säkerhetskopiering
 • Regelbunden kontroll av säkerhetsnivå
 • Tvåstegsverifiering

Organisatoriska säkerhetsåtgärder är åtgärder som implementeras i arbetssätt och rutiner inom organisationen. Våra organisatoriska säkerhetsåtgärder är:

 • Interna styrdokument (policys/instruktioner)
 • Informationssäkerhetspolicy
 • Fysisk säkerhet (lokaler m.m.)

Bizcap arbetar aktivt med att informera anställda och tjänsteleverantörer om vikten av upprätthållandet av säkerhet och sekretess i förhållande till de personuppgifter som Bizcap behandlar. Om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte är säker, kontakta oss omedelbart via kontaktuppgifter nedan.

Hur länge sparar Bizcap personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter och annan information endast under den tid som är nödvändig för att uppfylla de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy och för att fullgöra våra skyldigheter enligt lagstiftning (exempelvis sparas personuppgifter som behandlas för syfte att uppfylla våra skyldigheter enligt penningtvättslagstiftning under minst fem år). När dina personuppgifter inte längre är relevanta för de ändamål för vilka de har samlats in, kommer vi att radera eller anonymisera personuppgifterna.

Beroende av vilken rättslig grund vi stödjer behandlingen på kan detta:

 • följa av ett avtal;
 • vara beroende av ett giltigt samtycke;
 • framgå av lagstiftning eller
 • följa av en intern bedömning baserad på en intresseavvägning.

Hur delar Bizcap med sig av persondata?

Bizcap delar inte dina personuppgifter till någon tredje part, annat än i de fall som beskrivs nedan. Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till följande tredje parter:

 • Samarbetspartners, i syfte att genomföra marknadsförings- eller försäljningsåtgärder.
 • Kreditupplysningsföretag, i syfte att genomföra kreditbedömningar.
 • Leverantörer, i syfte att leverantören ska kunna tillhandahålla sina tjänster till Bizcap.

I samband med försäljning av hela eller delar av Bizcaps verksamhet kan vissa personuppgifter delas med potentiella köpare.

I samband med att tredje part övertar ett låneavtal på grund av ditt företags misskötsel kan personuppgifter komma att delas.

Dina rättigheter

Du är den som bestämmer över dina personuppgifter. Vi strävar alltid efter att se till att du kan utöva dina rättigheter så effektivt och smidigt som möjligt.

Du har alltid rätt att invända mot att behandling sker i marknadsföringssyfte. Detta kan du göra genom att kontakta oss via kontaktuppgifter nedan. Bizcap kommer följa upp din begäran så snart som möjligt.

Du har i regel rätt att få tillgång till information om de personuppgiftsbehandlingar som rör dig. Vi lämnar endast ut uppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning och när vi har kunnat säkerställa att det faktiskt är du som frågar efter uppgifterna.

Upptäcker du att de personuppgifter vi behandlar om dig inte stämmer, hör av dig via nedan anvisade kontaktuppgifter, så korrigerar vi det snarast möjligt.

Om du vill att vi glömmer dig helt har du rätt att begära radering av dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter enligt lag eller ett avtal som vi har ingått med dig kommer vi att säkerställa att de endast behandlas för det specifika ändamål som framgår av lagen eller avtalet. Därefter ser vi till att uppgifterna raderas så snart som möjligt.

Håller du inte med oss om att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av skydd av den personliga integriteten? Kontakta oss gärna så ser vi över vår intresseavvägning och kontrollerar om den fortfarande håller. Vi väger såklart in din invändning när vi gör en ny bedömning för att utvärdera om vi fortfarande kan motivera vår behandling av dina personuppgifter. Invänder du mot direktmarknadsföring kommer vi ta bort dina personuppgifter på en gång utan att se över vår bedömning.

Du kan även be oss att begränsa vår behandling av dina uppgifter enligt nedan:

 • Under tiden som vi hanterar en begäran från dig om någon av dina andra rättigheter
 • Om du, istället för att begära radering, vill att vi markerar att uppgifterna inte ska behandlas för ett visst ändamål. Om du t.ex. inte vill att vi skickar reklam till dig i framtiden behöver vi fortfarande spara ditt namn för att veta att vi inte ska kontakta dig.
 • I de fall där vi inte längre behöver uppgifterna för det ändamål som de samlades in för. Förutsatt att du inte har ett intresse av att vi behåller uppgifterna för att kunna göra gällande ett rättsligt anspråk.

Vi kan ge dig de uppgifter du själv lämnat till oss eller som vi har fått av dig i samband med att vi ingått ett avtal med dig. Du får dina uppgifter i ett allmänt använt och maskinläsbart format som du sen kan ta med dig till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du har samtyckt till en eller flera specifika behandling(ar) av dina personuppgifter har du närsomhelst rätt att återkalla ditt samtycke och därmed be Bizcap att upphöra med behandlingen omedelbart. Observera att du endast kan återkalla ditt samtycke för framtida behandling(ar) av personuppgifter och inte för någon behandling som redan skett.

Om du har funderingar kring vår integritetspolicy uppskattar vi om du kontaktar oss direkt (se kontaktuppgifter nedan) så vi kan svara på̊ alla dina frågor.

Du har också rätt att lämna in eventuella klagomål som gäller vår behandling av dina personuppgifter till behörig tillsynsmyndighet (www.datainspektionen.se).

Överföring av personuppgifter

För att driva vår verksamhet kan vi behöva ta hjälp av andra som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden.

I de fall där våra personuppgiftsbiträden överför personuppgifterna till ett land utanför EU/EES har vi säkerställt att behandlingen är laglig enligt gällande rätt genom att något av följande krav är uppfyllda:

 • det finns ett beslut från EU-kommissionen om att landet säkerställer adekvat skyddsnivå;
 • tillämpning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföring; eller
 • andra lämpliga skyddsåtgärder som uppfyller gällande rätt.

Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med alla våra Personuppgiftsbiträden. PUB-avtalet reglerar hur Personuppgiftsbiträdet får behandla personuppgifterna och vilka säkerhetsåtgärder som krävs för personuppgiftsbehandlingen.

Vi kan även behöva lämna dina personuppgifter till vissa utpekade myndigheter för att fullgöra skyldigheter enligt lag eller myndighetsbeslut.

Cookies

Bizcap använder cookies och liknande spårningstekniker för att bland annat analysera hur Funktioner används så att vi kan ge dig den absolut bästa användarupplevelsen. Mer information om hur vi använder cookies finns i vår Cookie Policy.

Om vi inte håller vad vi lovar

Om du upplever att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, även efter att du har uppmärksammat oss om detta, så har du rätt att lämna ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Mer information om våra skyldigheter och dina rättigheter finns på www.imy.se. Du kan också kontakta Integritetsskyddsmyndigheten på [email protected].

Ändringar i den här Policyn

Bizcap uppdaterar Policyn löpande. Vi reserverar oss rätten att göra ändringar i denna Policy. I de fall ändringen påverkar våra skyldigheter eller dina rättigheter, kommer vi att informera om ändringarna i förväg så att du ges möjlighet att ta ställning till den uppdaterade Policyn.

Kontakta oss

Din integritet är viktig för oss. Om du har några frågor, funderingar eller klagomål om hur vi samlar och använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post på [email protected], eller via brev till:

Bizcap AB
Birger Jarlsgatan 14
114 34 Stockholm

 

Stockholm den 16 november 2022